e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Yayın İlkeleri

Yayın İçeriği

Tetkik dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

 

Amaç ve Kapsam

Tetkik, Türk-İslam kültürü alanındaki araştırma makalelerini kapsamaktadır. Tetkik'in amacı, Türk-İslam kültürü üzerine Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri yayımlayarak bu alandaki bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına ve paylaşımına katkıda bulunmaktır.

 

Konu Kategorisi

 • Sosyal Bilimler - Kültür Araştırmaları (Türk-İslam Kültürü)
 • Beşeri Bilimler:

           Tarih (Türk-İslam Tarihi)

           Edebiyat (Türk İslam Edebiyatı)

           Felsefe (Türk-İslam Felsefesi)

           Müzik (Türk-İslam Müziği)

           Din (İslam Araştırmaları)

 

LC Kategorisi

H1-99 Sosyal Bilimler (Genel)

 

Anahtar Kelimeler

Türk Dünyası, Türk-İslam Kültürü, Türk-İslam Sentezi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Halk Kültürü, Türk Halkları, Türk Kültürü, Türk Mitolojisi, Türk Mizahı, Türk-İslam Tarihi, Türk-İslam Eserleri, Türk Tiyatrosu, Türk-İslam Sanatları, Türk-İslam Musikisi, Türk-İslam Felsefesi, Türk-İslam Kültür Varlıkları, Türkçe El Yazmaları

 

Yayın Dili

Tam Metin Yayın Dili:

 • Birincil Dil: Türkçe
 • İkincil Dil: İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:

 • Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
 • Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
 • Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
 • Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
 • Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

 

Makale Başvuruları

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

 

Okur Kitlesi

Yayımlanan makalelerin akademik düzeyi; akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar için uygundur.

 

Ücret Politikası

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Tetkik dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Tetkik dergisinin tüm giderleri Oku Okut Yayınları tarafından karşılanmaktadır.

 

Makalelerin Özgünlüğü

Tetkik, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.

 

Hakemlik Türü

Çift Körleme: İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir. Editörler, hakemler ile yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder. İncelemede Geçen Süre: Ortalama 60 Gün / 8 Hafta

 

COPE’un En İyi Uygulama İlkeleri

Oku Okut Yayınları, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır. Tetkik dergisi COPE’un (Committee on Publication Ethics) Bilimsel Yayınlarında Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerini[1] kabul etmektedir.

 

İntihali Önleme

Tetkik, gönderilen tüm makaleleri intihal engellemek için taramaktadır. İncelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını Turnitin yazılımı kullanılarak kontrol edilir. Benzerlik oranın %15’ten az olması beklenir. Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kuralların uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır: www.isnadsistemi.org

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

 

Etik Standartlar Konusunda Eğitimler

Oku Okut Yayınları, Oku Okut Akademi aracılığıyla özellikle erken kariyer döneminde olan araştırmacıları için etik standartlara dair farkındalık konusunda eğitim sağlar.

 

 Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi

Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

 

Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu

Oku Okut Yayınları, editörler için yararlı olacağını düşünerek diğer editörlerle iletişim içinde olmalarını destekler. Editörlerimiz, Türkiye Editörler Çalıştayı Grubu'na[2] üyedir.

 

Hakem Raporlarının Saklanması

Oku Okut Yayınları, bilimsel inceleme görevini son derece ciddiye almaktadır. Dergimiz Tetkik, makale inceleme sürecine ait tüm kayıtları arşivlemekte ve korumaktadır.

 

Kaynak Gösterim Stili

Makaleler, İSNAD Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. Bilim dalında, İSNAD dipnotlu veya metin içi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir.[3]   

 ISNAD Türkçe (PDF)

ISNAD İngilizce (PDF)

ISNAD Arapça (PDF)

ISNAD Farsça (PDF)

 

 Öz ve Anahtar Kelimeler

Makaleler, elektronik aramayı kolaylaştırmak için 200-300 kelimelik özet ve 5-8 arası anahtar kelime içermelidir.

 

Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan çıkarılamaz ve yeni bir isim eklenemez. Ayrıca yazar sırası değiştirilemez.

 

Katkı Oranı Beyanı

Makalede, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çıkar çatışması beyanı belirtilmelidir. Beyan tablosunu da içeren makale MS Word şablonunu buradan indirebilir.

 

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Tetkik, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:

 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

 

Özel ve Ek Sayı Yayımlama Prosedürü

Dergimizde Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özet ve ek sayılarda yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

 

Tam Metinlere Erişim

Tetkik açık erişimli bir dergidir. Okuyucular, kayıtolmaksızın derginin tam metnine ulaşabilirler.

 

[1] COPE: https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12

[2] Türkiye Editörler Çalıştayı, https://editorlercalistayi.com

[3] www.isnadsistemi.org