e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Yazar Rehberi

Tetkik Dergisi Yayın Politikası (PDF: https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2022.1.29)

Makale Gönderimi (Makale Word Şablonu) | (Kitap İncelemesi Şablonu)

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:

  • Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
  • Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
  • Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
  • Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
  • Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).
Yazar Rehberi

Tetkik dergisine orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış çalışmalar kabul edilir. Makale kelime sınırlaması, bulunmamaktadır.

Makaleler, İSNAD Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. Bilim dalında, dipnotlu veya metin içi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir (www.isnadsistemi.org).   

Makaleler, elektronik aramayı kolaylaştırmak için 150-400 kelimelik özet ve 5-8 arası anahtar kelime içermelidir.

Derginin tüm giderleri Oku Okut Yayınları tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Makale sonunda, kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına aşağıdaki tabloya uygun olarak belirtilmelidir. Beyan tablosunu da içeren Tetkik dergisi makale Word şablonunu BURADAN indirebilirsiniz.

Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur. Kurul onayı aşağıdaki etik beyan tablosunda ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no. ile belirtilmelidir. Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır. Onay belgesi sisteme ek dosya olarak eklenmelidir.

İntihal Taraması

Bu makale intihal taramasından geçirildi.

Plagiarism Detection

This paper was checked for plagiarism.

Yayın Etiği

Tetkik dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan uluslararası etik yayıncılık ilkelerini benimsemiştir. Dergimiz Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'nde açıklanan yönergelere de tabidir.

Publication Ethics

Tetkik is committed to upholding the highest standards of publication ethics and pays regard to Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing published by the Committee on Publication Ethics (COPE), the Directory of Open Access Journals (DOAJ), the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), and the World Association of Medical Editors (WAME) on https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12

Etik Beyan

 

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

Ethical Statement

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Finansman

Yazar(lar) bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Grant Support

The author(s) declared that this study has received no financial support.

Çıkar Çatışması

Yazar(lar) çıkar çatışması bildirmemiştir.

Conflict of Interest

The authors have no conflict of interest to declare.

Yazarların Katkıları

Çalışmanın Tasarlanması: Yazar-1 (%55), Yazar-2 (%45)

Veri Toplanması: Yazar-1 (%50), Yazar-2 (%50)

Veri Analizi: Yazar-1 (%60), Yazar-2 (%40)

Makale Gönderimi ve Revizyonu: Yazar-1 (%90), Yazar-2 (%10)

Authors Contributions

Conceiving the Study: Author-1 (%55), Author-2 (%45)

Data Collection: Author-1 (%50), Author-2 (%50)

Data Analysis: Author-1 (%60), Author-2 (%40)

Submission and Revision: Author-1 (%90), Author-2 (%10)

Etik Komite Onayı

.... Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığının ... tarihli ... sayılı kararıyla gerekli etik izinler alınmıştır. Ayrıca, çalışmada Helsinki Bildirgesi’ndeki araştırma ilkele- rine bağlı kalınmıştır.

Ethical Approval

An application for ethical approval was made to .... University Ethics Committee and the necessary ethical permissions were obtained with the decision numbered .... dated ...2022. In addition, the study adhered to the research principles of the Declaration of Helsinki.

Açık Erişim Lisansı

Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

Open Access License

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Telif Hakkı

Yazar(lar)

Copyright

Author(s)

 

Makale Yazım Kuralları

Genel kural olarak dipnotlarda eser künye bilgileri virgül (,) ile kaynakçada ise nokta (.) işareti ile ayrılır. İki yazar isminin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015), 55.

Aynı yazarın aynı dipnotta birden fazla çalışması peş peşe kaynak olarak belirtilecekse ikinci ve sonraki eserin “Yazar Adı Soyadı” alanına “a.mlf.” (aynı müellif) kısaltması kullanılır.

Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri (Ankara: TDV Yay., 2010), 56; a.mlf., “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü’l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37 (1997), 317-331.

Yazar, editör, çevirmen vb. üç veya daha fazla ise dipnotta ilkinin adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Kaynakçada ilkinin “Soyadı, Adı” belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır. Kaynakçada vd., ts. gibi sonu nokta ile biten kısaltmalardan sonra ikinci bir nokta kullanılmaz. Birden fazla esere atıf yapılırken iki eserin künye bilgileri noktalı virgülle (;) ayrılır.

Yazar soyadı, yayın adı, sayfa; Yazar soyadı, yayın adı, sayfa.

Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz. Cilt numarası, “C” kısaltması kullanılmadan yazılır. Cilt ve sayfa numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.

Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.

Cilt numarasının belirtilmesinde Romen rakamı kullanılmaz:

 Hatalı Kullanım: V/11          Doğru Kullanım: 5/11

Makale atıflarında dergi cilt ve sayı numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Eserin basım sayısı, “bs.” kısaltması kullanılmadan “8. Basım” şeklinde açık olarak yazılır. Bu bilgi kaynakçada basım tarihinden önce belirtilir.

Buhârî, Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.

Eser isimleri (Kitap, Dergi, Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eser, Tez, Rapor, Gazete vb.) eğik yazılır  ve “age.” veya “agm.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak kullanılır.

Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.

Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.

Kitap Bölümü, Sözlük Maddesi, Ansiklopedi Maddesi, Makale Adı, Bildiri Başlığı, Sosyal Medya İletisi, TV Program Adı ve Müzik eseri çift tırnak içinde yazılır.

Kitap Bölümü, Basılı Bildiri ve Ansiklopedi Maddesi türündeki çalışmalar kaynakçada yazılırken sayfa aralığı en sonda değil basım bilgilerinden önce belirtilir. Yalnızca makale türü çalışmalarda sayfa aralığı en sonda yazılır.

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193.

İlk geçtiği yerde atıf yapılan yayının baskı bilgilerini içeren parantez işaretinden önce virgül kullanılmaz.

Doğru Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.

Klasik kaynakların basım tarihi, Hicrî/Milâdî olarak “534/1139” şeklinde yazılır.

Kitap - Tek Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.

Örnek

Afet İnan, Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.

Örnek

İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı.  x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

 

Kitap-İki Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı - Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Arı İnan - İsmet Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018), 54-58.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı - Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

İnan - Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk, 62.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı - Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İnan, Arı - Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

 

Kitap-Çok Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı vd., Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Bekir Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı vd., Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, 36.

Kaynakçada

İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

Kitap-Elektronik

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Yayın Formatı: Yayıncı, Yayın Tarihi), Sayfa Numarası.

Örnek

Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı (Epub: Timaş Yayınları, 2016), 56.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.

Örnek

Şenler, Huzur Sokağı, 59-60.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı.  Yayın Formatı: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi. Erişim Adresi

Örnek

Şenler, Şule Yüksel. Huzur Sokağı. Epub: Timaş Yayınları, 2016.

 

Kitap Bölümü

İlk Geçtiği Yerde

Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, çev. Çeviren, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, “Bölüm Kısa Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

Kaynakçada

Bölüm Yazarının Soyadı, Adı.  “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

 

Kur’an-ı Kerîm - Meâl

İlk Geçtiği Yerde

Meâl Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.

Örnek

Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.

Sonraki Geçtiği Yerde

Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.

Örnek

el-Enfâl 8/2.

Kaynakçada

Meâl Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.

 

Ansiklopedi Maddesi-Matbu

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı.  Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.

Örnek

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Ansiklopedi Maddesi-Web

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Erişim Gün Ay Yıl).

Örnek

Mustafa Çağrıcı, “İhsan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Temmuz 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, “Madde Adı”.

Örnek

Çağrıcı, “İhsan”.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı.  Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi

Örnek

Çağrıcı, Mustafa. “İhsan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 12 Temmuz 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/ihsan--iyilik

 

Sözlük-Arap Harfli

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, Sözlük Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, nşr. Abdullah Ali el-Kebîr (Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.), “ʿAbd”, 4/2776.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

İbn Manzûr, “ʿAbd”, 4/2776-2782.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. nşr. Abdullah Ali el-Kebîr. 6 Cilt. Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.

 

Sözlük-Latin Harfli

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, Sözlük Adı, ed. Editörün Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Şükrü Halûk Akalın vd., Türkçe Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011), “İsnat”, 1029.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.

Örnek

Akalın vd., “İsnat”, 1029.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. ed. Editörün Adı Soyadı. X Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Akalın, Şükrü Halûk vd. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011.

 

Tez

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.

Örnek

Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 122.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.

Örnek

Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi

Örnek

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806

 

Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yerde

Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.

Örnek

Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Mehmet Kalaycı - Muhammet Emin Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249.

Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Sonraki Geçtiği Yerde

Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek

Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Kalaycı - Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, 285.

Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, 55.

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX

Örnek

Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet - Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

İnternet Sitesi

İlk Geçtiği Yerde

Kurum/Site Adı (Kurum/Site Adı Kısaltması), “Web Sayfa Başlığı” (Erişim Gün Ay Yıl).

Örnek

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” (Erişim 1 Mayıs 2017).

Sonraki Geçtiği Yerde

Kurum/Site Adı Kısaltması, “Web Sayfa Başlığı”.

Örnek

DİB, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”.

Kaynakçada

Kurum/Site Adı Kısaltması, Kurum/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi

Örnek

DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr

Bu kılavuzda, sık kullanılan eser türlerine nasıl atıf yapılacağına dair örneklere yer verilmiştir. Diğer veri türleri için bk. www.isnadsistemi.org

 

Gizlilik Bildirimi

Tetkik dergisine kayıtta istenilen ad, soyad, e-posta ve diğer kişisel bilgiler, derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Başka amaçlarla kullanılmayacak ve kimse ile paylaşılmayacaktır. 

Tetkik dergisinin yayıncısı Oku Okut Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, site ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, organizasyonumuz ile ilişkili şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz: tetkik.okuokut.org

Dr. Abdullah DEMİR

VERBİS Veri Sorumlusu

ademir@okuokut.org

KVKK VERBİS: OKU OKUT DERNEĞİ (10055347)