https://tetkik.okuokut.org/tetkik/issue/feed Tetkik 2022-04-04T23:57:31+00:00 Dr. Abdullah Demir tetkik@okuokut.org Open Journal Systems <div> <p class="Metin-Kapak-Tetkik"><span lang="EN-US"><em>Tetkik </em>dergisi Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunmasıyla ilgili araştırmaları kapsar. </span><span lang="EN-US"><em>Tetkik</em>, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Eylül 2022 sayısı için makale başvuruları 7 Ağustos 2022 23:59'da kapanmıştır. Mart 2023 sayısı için başvurular 1 Ekim 2022 - 15 Ocak 2023 tarihlerinde alınacaktır.</span></p> </div> https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_1 Usûl ve Yöntem Arasında Modern İslam Düşüncesi: Benliğin İnşası -Taha Abdurrahman ve Burhanettin Tatar Örneği 2021-12-20T23:51:56+00:00 Emrullah Kılıç ekilic0676@gmail.com <div> <p class="z-AbstractMetni-TETKK">Modern döneme damgasını vuran Batı rasyonalitesi, düşünen, tasarlayan bir “benlik” anlayışı ile geri kalan her şeyi nesneleştirip sınırlamak suretiyle özgün yapılara imkân tanımamıştır. Kendisini pozitivizm, hümanizm, muhafazakarlık, deneyselcilik, bilimsellik ve postmodernlik olarak açığa vuran bir rasyonalite ve benlik, İslam düşünürlerinin benlik inşalarını etkilemiştir. Nitekim bu yapılar karşısında Müslüman düşünürler tatmin edici cevaplar ya da paradigmatik öznellik/kendilik modelleri ortaya koyamamışlardır. Bunun nedeninin “yaşayan insan” dan çok, tarihsel süreçlerde açığa çıkan “üretilen insan”a yoğunlaşmanın olduğu söylenebilir. Bu durum, varlıktan düşünceye yönelik bir etkileme sürecini temsil eden usûl kavramı yerine düşünceden varlığa doğru düşüncenin soyut ilkeleri ışığında yönelişi temsil eden modern kartezyen metot kavramına geçiş ile de açıklanabilir. Çalışmamız, yukarıda ifade edilen durum karşısında benliğin inşasında İslam düşüncesine yeniden öznel bir etkinlik kazandırma amacıyla ahlak felsefesi üzerinden çözüm yolu öneren çağdaş iki düşünürün tekliflerini değerlendirmektedir. Her ne kadar yaklaşımları farklı olsa da Burhanettin Tatar ve Taha Abdurrahman benliği nesnel süreçlerle temellendirmek yerine daha yaratıcı önerilerle inşayı teklif etmektedirler. Tatar’ın ahlak felsefesi önerisi; tefsir ve hadis gibi temel disiplinleri genel ahlak felsefesinin unsuru olarak ele almaktır. Taha Abdurrahman da halihazırda yaşanan benlik krizlerinin makasıd ilkesinden uzaklaşan epistemik yöntemin otoritesinden kaynaklandığını ileri sürerek ahlakı otorite kılan benliği inşa etmeyi amaçlar. Nitekim her iki düşünür de yaşanan kriz karşısında çok önemli varoluşçu çözümler teklif etmektedirler. Ancak kimliğe istikamet verecek ufuk ve mevcut duruma uygun kavramlar konusundaki güçlü temellendirmelerine karşın benliğin asıl göstergesi olan bireysel tutumlar ve yeni dengelerin kurulması konusunda zihinlerimizi yeterince açıklığa kavuşturamamaktadırlar. </p> </div> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Emrullah Kılıç https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_2 Dinamik Bir İlmî Anlayışın İnşası Açısından Niçin Ebû Hanîfe’den Başlanılmalı? 2021-12-08T20:54:07+00:00 Mustafa Selim Yılmaz s.mutekellim@gmail.com <p>Ebû Hanîfe (öl. 150/767), Müslüman düşünce tarihinin en önemli bânilerindendir. Çünkü o, tüm renk ve tonlarıyla akılcı düşünce biçiminin şemsiye ismi olan “Ehl-i re’y” geleneğinin tartışmasız reisi olarak kabul görmüştür. Bu kabulün kökenlerini, onun yaşadığı zaman diliminde aramak gerekir. Bu zaman dilimi de Müslüman düşüncenin metodolojilerinin teşekkül etmeye başladığı tâbiîn asrıdır. Kaldı ki Ebû Hanîfe, tâbiîn neslinin önde gelen âlimlerindendir. Onu bu bağlamda ön plana çıkaran husus ise ortaya koyduğu hedeftir. Bu hedefin, parçacı bir yaklaşımdan öte Müslüman toplumun kimliğinin inşası bakımından sistematik bir söylem oluşturma çabası olduğunu söylemek mümkündür. Bu çaba, dönemin şartları açısından gerçekten anlamlıdır. Zira dünya medeniyet tarihine yeni bir aktör olarak katılan ve kadim medeniyetlerin neşvünemâ ettiği devasa bir coğrafyaya hâkim olan Müslümanların, kalıcı olmalarını sağlayacak tutarlı bir dünya görüşü kurma ihtiyacı vardı. Bunun farkında olan ve bakış açısını bu minvalde inşa eden Ebû Hanîfe’nin ilmî kişiliği, yüzyılların geçmesine rağmen lehte ve aleyhte her zaman dikkat çeken ve gündemde olan yapısını korumuştur. Bu itibarla onun bakışı açısı, günümüzün şartları da dikkate alınırsa ufuk açıcı bir mahiyet taşımaktadır. Bu yazıda Ebû Hanîfe’nin ön plana çıkmasına neden olan hususlar irdelenerek onun ortaya koyduğu sistematikten günümüzde nasıl yararlanabileceği noktasında birtakım değerlendirmeler yapılacaktır.</p> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Mustafa Selim Yılmaz https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_3 Malezya’da İslami İlimler Alanındaki Akademik Dergilerden Journal Afkar’ın İngilizce ve Arapça Makalelerinin Bibliyografik Taraması 2022-01-26T19:50:05+00:00 Adnan Arslan adnan.arslan@bilecik.edu.tr <p>Belirli bir bilim dalında incelemelerde bulunan araştırmacıların çalışma alanına panoramik bakabilmeleri en başta sağlam bir literatür taraması ile mümkündür. Alanda neler yazıldığının bilgisi, nelerin yazılabileceğine dair ipuçları vereceği için literatür taramaları araştırma serüveninin başarı ile sonuçlanması açısından önem arz etmektedir. Alana dair kaleme alınmış çalışmaların geneline bakabilmenin en pratik bir yolu bibliyografyalardır. Bibliyografik çabalar, çalışma alanının adeta haritasını çıkarır ve araştırmacının ilerlemesinde yardımcı olur. Bu çalışmada söz konusu Malezya ilahiyat/İslami araştırmalar dergileri hakkında genel bir tanıtım yapılacaktır. Bu dergilerde Türk araştırmacıların ilgisini çekecek konuların ele alınmış olabileceği ve yeni çalışmalara kaynaklık edebilecek bulgulara ulaşılmış olma ihtimali bu çalışmanın varsayımını oluşturmaktadır. Bu makale ile İslami ilimler alanında yapılacak bir literatür taramasının Malezya ilahiyat dergilerini de kapsaması amacı güdülmüş ve böyle bir çalışmanın yeni çalışmaların özgünlüğüne katkısı olabileceği ümit edilmiştir. Çalışmada İslami ilimler alanında akademik düzeyde araştırmalar yapanların önüne Malezya menşeli çalışmaların bir haritası konulmak istenmiştir. Coğrafya ve kültür açısından ülkemizden epey uzak bir konumda olan Malezya’da İslami araştırmalar açısından oldukça nitelikli uluslararası dergiler olduğu fark edilmiş ve bu dergiler içerisinde saygınlığı ile öne çıkan <em>Journal Afkar’</em>ın yayımladığı İngilizce ve Arapça makalelerin künye bilgileri kronolojik olarak Türkçe çevirileri ile birlikte listelenmiştir<em>. Journal Afkar </em>Malaya Üniversitesinin akademik yayın organı olmasına rağmen içinde en az üçte bir oranında İngilizce ve Arapça yayın kabul etmektedir. Girişte literatür taramasının önemine dair bilgiler verilmiş, sonrasında ise Malezya’da İslami ilimler alanında ESCI ve AHCI indeksler tarafından taranan akademik dergiler hakkında kısaca tanıtım yapılmıştır. Dergide yayımlanan İngilizce ve Arapça makalelerde karşılaştırmalı çalışmaların dikkat çekecek bir yoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir. Malay araştırmacıların farklı mezhepsel görüşte olan İslam bilginlerinin tek bir konu üzerindeki farklı yorumlarını bir araya getirmek gibi bir eğilime sahip oldukları dikkat çekmiştir.</p> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Adnan Arslan https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_4 Mu‘tezile’nin Nübüvvet Savunusu: Kādî Abdülcebbâr Örneği 2022-02-23T11:20:26+00:00 Mikail İpek mikail_ipek22@yahoo.com <div> <p class="z-AbstractMetni-TETKK">İslam düşüncesinde ve diğer semavî dinlerde nübüvvet, büyük bir önem arz etmektedir. Müslümanlar, Allah’ın mesajına değer verdiklerinden, bu mesajları insanlara tebliğ eden peygamberlere de kutsiyet atfetmişlerdir. Öte yandan tarih boyunca peygamberlik düşüncesine farklı cihetlerden itiraz edenler olmuştur. Nübüvvete yönelik bu itirazların temeli Aristo’ya dayandırılmaktadır. Ayrıca bu fikrin sistematik bir karakterle vücut bulduğu akımlar da mevcuttur. Berâhime ve Sümeniyye bunlardan en çok öne çıkanlardır. Bu iki akımın menşei hakkında ihtilaf bulunsa da çoğunluğa göre her ikisi de Hint kökenlidir. Berâhime ve Sümeniyye gibi sistemlerin yanı sıra İbnü’r-Râvendî (öl. 301/913), onun üstadı Ebû Îsâ el-Verrâk (öl. 247/861), ve “Arapların Galen”i olarak anılan Ebû Bekir er-Râzî (öl. 313/925) gibi kişiler de peygamberliği reddeden fikirleri ile tarihin bazı dönemlerinde öne çıkmayı başarmıştır. Bu şahsiyetler sadece peygamberliğe değil, Hz. Muhammed’in risâletine, “Hatmü’n-Nübüvve”ye ve Kur’ân’a yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Mu‘tezile’den Câhız (öl. 255/869) ve Kādî Abdülcebbâr (öl. 415/1025) gibi mütekellimler, kendi dönemlerinde söz konusu itirazlara cevaplar vermek suretiyle nübüvveti savunmaya çalışmıştır. Günümüzde Deizm ve Pozitivizm gibi hareketler, söz konusu inkârcı akımların fikirlerine paralel düşünceler ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amaç Mu‘tezile’den Kādî Abdülcebbâr’ın, nübüvvete yöneltilen eleştirilere verdiği cevapların günümüz açısından arz ettiği önemi ortaya koymaktır. Geçmişte nübüvvete yöneltilen itirazlar ile çağımızdaki deizm ve pozitivizm gibi akımların, peygamberliğe dair fikirlerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Kādî Abdülcebbâr’ın yaptığı nübüvvet müdafaasının önemli olduğu, özellikle deizm akımının ortaya çıkardığı şüpheleri azaltan ve çağımıza ışık tutacak bir nitelikte olduğu söylenebilir. Benzer konularda daha önce çeşitli çalışmalar kaleme alınmıştır. Metin Özdemir’in “Mu‘tezile’nin Nübüvvet Savunması” adlı eseri ve Orhan Aktepe’nin Peygamberliğin Hz. Muhammed ile Sona Ermesi” adlı kitabı bunlara örnek verilebilir. Ancak nübüvveti bir bütün olarak ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada nübüvvet, “Hatmü’n-Nübüvve”, Hz. Muhammed’in peygamberliği ve Kur’ân’ın i’câzı gibi konular bir arada ele alınmıştır. İslam düşüncesinde Ehl-i Sünnet ve Mu‘tezile literatüründe yer alan, mülhitlere yönelik nübüvvet savunusunun, deist akımların itirazlarına verilecek cevap için oldukça yeterli ve değerli altyapı oluşturduğu kanaatindeyiz. Konuya tarihî bir perspektifle bakıldığında, deizm düşüncesinin, tarihin önceki dönemlerinde de zuhur ettiği ancak zamanın âlimleri kanalıyla bertaraf edildiği müşahede edilmektedir. Dolayısıyla deistik düşüncenin yeni bir hareket olmayıp, tarihin farklı dönemlerinde ve değişik formatlarda nübüvvet olgusunun karşısında konumlandığı söylenebilir.</p> </div> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Mikail İpek https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_5 Kemâleddîn İbnü’l-Hümâm’a Göre Peygamberliğin Gerekliliği 2022-02-17T13:45:50+00:00 Suat Doğan ssuatdgn@gmail.com <div> <p class="z-AbstractMetni-TETKK">İnsanlığın peygamberlere olan ihtiyacı ve Allah’ın insanlara peygamber göndermesinin gerekli olup olmaması hususları, İslam düşüncesinde üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Nübüvvetin gerekliliği konusu, birey ya da toplumun vahiy ve peygambere ihtiyaç duyup duymadığı, ihtiyaç duyuyorsa bunun hangi alanlarda olduğu tartışmasını içermektedir. “Allah tasavvuruna ulaşmak için peygamber gerekli midir, Allah’ın insanoğluna peygamber gönderme zorunluluğu var mıdır, Akıl peygamberlerin getirdiği dinî ve ahlâkî ilkelere ulaşabilme potansiyeline sahip midir, İyi ve kötünün bilinmesinde peygamberin bildirimi gerekli midir ve Kendilerine peygamberin daveti ulaşmayan toplumların ibadet sorumlulukları ne düzeydedir?” gibi sorular nübüvvete duyulan ihtiyaç kapsamında ele alınmaktadır. Çalışmamızda, Kemâleddîn İbnü’l-Hümâm’ın (öl. 861/1457) peygamberliğin gerekliliğine dair görüşleri, <em>el-Müsâyere fi’l-ʿaḳāʾidi’l-münciye fi’l-âḫire</em>’ isimli eserinden hareketle tespite çalışıldı. İbnü’l-Hümâm’ın görüşleri Hanefî/Mâtürîdî ekole mensup bir mütekellim olması açısından dikkat çekmektedir. Çalışmamızda insanların peygamberlere ihtiyacı, Allah’ın peygamber göndermesinin gerekli olup olmadığı, salt akıl ile peygamberlerin getirdiği esasların tespitinin mümkün olup olmadığı ve iyilik-kötülüğün bilinmesinde peygamberlerin rolü konuları İbnü’l-Hümâm özelinde incelendi. Ayrıca “Peygamberlik neden gereklidir?” sorusuna İbnü’l-Hümâm’ın verdiği cevapların, günümüz açısından taşıdığı anlam da sorgulandı. Böylece bu çalışmada, İbnü’l-Hümâm’ın peygamberliğin gerekliliği meselesine dair görüşleri, bütüncül bir bakış açısı ile yansıtmaya çalışıldı.</p> </div> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Suat Doğan https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_6 Beş Vakit Namazın Öğretimiyle İlgili Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesi 2022-02-05T21:06:10+00:00 Yasin Yiğit yasin_5888@hotmail.com <div> <p class="z-AbstractMetni-TETKK"><span lang="EN-US">Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları ve ders kitapları ülkemizde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde faydalanılan eğitsel materyallerin başında gelmektedir. Çünkü derslerin amaç, içerik, süreç, ölçme ve değerlendirme unsurlarının ortaya konulduğu öğretim programları, öğretmenler ve diğer paydaşlar için kılavuz işlevi görmektedir. Ders kitaplarıysa ülke genelinde tüm öğrenci ve </span><span lang="EN-US">öğretmenlere</span><span lang="EN-US"> ulaşmakta, eğitim sürecinde yaygın olarak </span><span lang="EN-US">kullanılmakta, içeriğin öğrencilere hangi çerçevede aktarılacağı hususunda sınır çizmektedir. Din öğretimiyle ilgili öğretim programları ve ders kitapları incelendiğinde ders içeriklerinin önemli bir bölümünün İslâm dininin ibadet esaslarıyla ilgili olduğu görülmektedir. İslâm dininin ibadet esasları içerisinde namazın ayrı bir yeri bulunmaktadır. İslâm dininde farklı namaz türleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de beş vakit namazdır. Beş vakit namaz, İslâm dinine göre Müslüman, akıllı ve ergen olan bireylerin yükümlü olduğu farz ibadetlerden biridir. Her gün yapılması gereken bir ibadet olmasından dolayı bireylerin beş vakit namazla ilgili doğru bilgiler edinmeleri dinî hayatları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle din öğretimi sürecinde beş vakit namazın hikmeti, bireysel ya da toplumsal faydaları ve nasıl kılındığı hususunda öğrencilere nitelikli bir öğretimin yapılması beklenmektedir. Öğretimin niteliğini belirleyen etkenlerin başında din öğretiminden sorumlu öğretmenlerin bilgi ve becerileri, öğrencilerin ilgileri ve potansiyelleri gibi faktörler bulunmaktadır. Ancak derslerde kullanılan materyallerin de öğretimin niteliğini etkileyen önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Bu araştırmada din öğretiminde kullanılan materyallerden biri olan ders kitaplarında bulunan namaz öğretimiyle ilgili içeriklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizine başvurularak ders kitaplarında bulunan beş vakit namazla ilgili içerikler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ders kitaplarında görülen eksikliklerle ilgili önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın ders kitaplarında bulunan beş vakit namaz konusundaki içeriklerin din eğitimi biliminde meydana gelen ilerlemeler dikkate alınarak güncellenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı beklendiği için önemli olduğu düşünülmektedir.</span><span lang="EN-US"> </span></p> </div> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Yasin Yiğit https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_7 Hannah Arendt’in Kötülük Algısının Din Felsefesinde Konumlandırılışı 2021-12-04T01:06:40+00:00 Hande Nur Bozbuğa handeturak@gmail.com <div> <p class="z-AbstractMetni-TETKK">Hannah Arendt (1906-1975), 20. yüzyılda yaşamış Yahudi kökenli bir Alman yurttaşıdır. Onun, Nazi Partisi’nin II. Dünya savaşı esnasında güttüğü antisemitist politikanın etkisiyle şekillenen kötülük tasavvuruna, politik ve ahlâkî içerikte telif ettiği pek çok çalışmasında rastlamak mümkündür. Ona göre, yaşadığı toplumda Alman ırkından olmayanlara karşı benimsenen totaliter politikanın insanca gerekçelerle açıklanması mümkün değildir. O, bu bağlamda, yapılan kötülükleri ifade etmek için <em>radikal kötülük </em>ifadesini kullanmıştır. Ancak çok geçmeden, bu kötülüklerin icrasında bilfiil görev alanların bu konudaki fiillerini bir görevin icrası olarak telakki etmeleri, Arendt’in kötülük kavramını bir başka kavramla daha nitelendirmesine neden olmuştur: <em>sıradanlık</em>. Bu çalışmada, onun kötülük meselesiyle ilgili olarak kullandığı radikal kötülük ve kötülüğün sıradanlığı kavramlarının, klasik kötülük problemi teorilerinden ayrıştığı yanlar analiz edilecektir. Ayrıca totaliter yönetim şeklinin sebep olduğu radikal kötülük fikrinin din felsefesine etkisi ve bu disiplin içerisinde nasıl konumlandırılacağı sorgulanacaktır. Araştırmalarımız neticesinde, Arendt’in kötülük problemine getirdiği yeni bakış açısının, klasik anlamdaki kötülük algısına ve kötülük kavramının kapsamına yeni katkılarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. </p> </div> 2022-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Hande Nur Bozbuğa https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_editorden Tetkik: Türk-İslam Kültürü 2022-04-04T23:57:31+00:00 Abdullah Demir ademir@okuokut.org <div> <p class="Metin-Kapak-Tetkik"><em><span lang="EN-US">Tetkik</span></em><span lang="EN-US"> (ISSN: 2822-3322), Oku Okut Derneği tarafından Oku Okut Yayınları kapsamında, 2022 yılında yayımlanmaya başlayan hakemli bir e-dergidir. <em>Tetkik</em> dergisi Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunmasıyla ilgili araştırmaları kapsar. <em>Tetkik </em>dergisinin amacı, Türk-İslam kültürüyle ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma makalesi ve kitap incelemesi türlerindeki çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bu alandaki bilginin artmasına ve paylaşımına katkıda bulunmaktır. <em>Tetkik </em>dergisinin hedef kitlesi, Türk-İslam kültürü alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan kurumlar, öğrenciler ve okurlardır.</span></p> </div> 2022-04-05T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Dr. Abdullah Demir https://tetkik.okuokut.org/tetkik/article/view/tetkik_2022_1_yayin_politikasi Tetkik Dergisi Yayın Politikası 2022-04-04T04:23:12+00:00 Abdullah Demir ademir@okuokut.org <div> <p class="Metin-Kapak-Tetkik">Tetkik (ISSN: 2822-3322), Oku Okut Derneği tarafından Oku Okut Yayınları kapsamında, 2022 yılında yayımlanmaya başlayan hakemli bir e-dergidir. Tetkik dergisi Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunmasıyla ilgili araştırmaları kapsar. Tetkik dergisinin amacı, Türk-İslam kültürüyle ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma makalesi ve kitap incelemesi türlerindeki çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bu alandaki bilginin artmasına ve paylaşımına katkıda bulunmaktır. Tetkik dergisinin hedef kitlesi, Türk-İslam kültürü alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan öğrenciler, okurlar ve kurumlardır. Tetkik, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Tetkik dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Tetkik; açık erişimli, gayrı ticari bilimsel yayıncılığı benimsemiştir. Tetkik dergisinde yayımlanan makaleler, yazarı tarafından üniversitesinin kurumsal arşivinde, konulu arşivlerde veya istenilen diğer arşivlerde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Tetkik, <a href="mailto:https://www.crossref.org/members/prep/34564">Crossref</a> üyesidir. Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanır (DOI Ön Ek: 10.55709/tetkikdergisi). Tetkik, makalelerin kaynakçasını açık erişim olarak sunarak <a href="mailto:https://i4oc.org">Open Citations I4OC</a> inisiyatifini desteklemektedir. Böylece yayınlarımıza herkes ücretsiz olarak hemen erişebilir.</p> </div> 2022-04-04T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Dr. Abdullah Demir