e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Bildiri Metni

Tasavvuf Alanı Lisansüstü Araştırmalarına Yönelik Bilgiler ve Tecrübe Aktarımı Transfer of Knowledge and Experience for Postgraduate Sufi Studies

Main Article Content

Prof. Dr. Ömer Yılmaz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI:

10.55709/tetkikdergisi.2022.2.35

Nasıl Atıf Yapılır?

Yılmaz, Ömer. “Tasavvuf Alanı Lisansüstü Araştırmalarına Yönelik Bilgiler Ve Tecrübe Aktarımı”. Tetkik 2 (2022), 495-530. https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2022.2.35

Öz

Türkiye’de tasavvuf alanında lisansüstü öğrenimine yönelik her geçen gün ilgi artmaktadır. Lisansüstü eğitim-öğretiminin başarıyla tamamlanmasının şartlarından biri de o alanda bir danışman eşliğinde tez çalışması hazırlanması ve bilim kurulu önünde savunulmasıdır. Savunması yapılacak tezin belli bir yöntem kullanılarak hazırlanmış olması ve araştırma-yazım etiğine riayet edilerek kaleme alınması gereklidir. Lisansüstü öğrencilerinin ve danışmanlarının ilgili bilim alanlarına katkı sağlamak adına sarf ettikleri emeklerden gerekli neticelerin elde edilebilmesi için takip edilmesi gereken genel kabul görmüş araştırma yöntemleri ve akademik yazım kuralları bulunmaktadır. Bu çalışmayla, Temel İslam Bilimleri’nin bir alt disiplini olan tasavvuf bilim dalı merkeze alınarak, bu alanda akademik çalışma yapmak isteyen genç araştırmacılara tecrübe aktarımına imkân sağlaması ve mümkün olabildiğince rehberlik yapılması amaçlanmıştır. Bu metin hazırlanırken 2022 yılı öncesinde akademik araştırma ve yazıma dair yayımlanmış çalışmalar tespit edilmiş ve imkân nispetinde ulaşılabilenler incelenerek bunlardan yararlanılmıştır. Ayrıca lisansüstü öğrenime başlamamızdan bugüne edindiğimiz tecrübe, bu alanda ileri gelen hocalarımızdan gözlemleyerek ve dinleyerek edindiğimiz bilgi birikimi ve kaleme alınmış hatırat eserleri de bu çalışmaya kaynak oluşturmuştur. Çalışmanın sonunda bu alanda akademik araştırma yapacaklara yönelik genel bir değerlendirmede bulunulmuş, ayrıca bazı teklif ve temennilere yer verilmiştir. 


* Bu çalışma, 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan ancak tam metni yayımlanmayan “Tasavvuf Alanı Lisansüstü Araştırmalarına Yönelik Bilgiler ve Tecrübe Aktarımı” adlı tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş hâlidir.

Interest in postgraduate education in the field of Sufism in Turkey is increasing daily. One of the conditions for the successful completion of graduate education is the preparation of the thesis in the area in the presence of an advisor and defending it before the scientific committee. The idea to be supported must be prepared using a particular method and must be comply with according to research-writing ethics. Generally accepted research methods and academic writing styles must be followed to obtain the necessary results from the efforts of graduate students and their advisors to contribute to the relevant scientific fields. This study aims to provide the opportunity to transfer experience and guide as much as possible to young researchers who want to do academic studies in this field by taking the science of Sufism, a sub-discipline of Islamic studies, into the center. While preparing this text, published studies on academic research and writing before 2022 were determined, and those that could be reached were examined and benefited from. In addition, the experience we have gained since we started our graduate education, the knowledge we have gained by observing and listening to our leading teachers in this field, and the written memoirs have also formed this study's source. At the end of the study, a general evaluation was made for those who would do academic research in this field, and some proposals and wishes were also included.
* This paper is the revised and developed version of the unpublished conference presentation entitled “Transfer of Knowledge and Experience for Postgraduate Sufi Studies”, orally delivered at the 2nd Turkish Symposium of Social Sciences.

Anahtar Kelimeler:

Tasavvuf, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Lisansüstü Çalışmalar, Tez Süreci, Araştırma Teknikleri
Sufism, Methodology of Social Sciences, Postgraduate Studies, Research Techniques

Makale Detayları

Kaynakça

 • Atay, Tayfun. Görünüyorum O halde Varım Meşhuriyet Çağında Kültür ve İnsan. İstanbul: Can Yayınları, 2021.
 • Başgil, A. Fuat. Gençlerle Başbaşa. İstanbul: Yağmur Yayınları, 1983.
 • Cebeci, Suat. Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri. İstanbul: Alfa, 2010.
 • Cebecioğlu, Ethem. “Alandışı/Laymen’lerin Tasavvufu Anlayamamalarının Bazı Nedenleri Üzerine I”. Aylık İslam Dergisi 164 (1997), 32-34.
 • Coşan, M. Esad. Dilimiz ve Kültürümüz. İstanbul: Server Yayınları, ts.
 • Çakan, İsmail Lütfi. Hayat Mektebinden Notlar. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2019.
 • Çakan, İsmail Lütfi. Hadis Öğrenimi Tarihi ve Güncel Boyut. İstanbul: İFAV Yayınları, 2016.
 • Demir, Abdullah. İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon. Ankara: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2019.
 • Ebu Gudde, Abdülfettah. İlim Uğrunda. çev. F. Beşer. İstanbul: Ebru Yayınları, 1985.
 • Erünsal, İsmail E. Yirmi İki Mürekkep Damlası. haz. H. Solak, İstanbul: Timaş Yayınları, 2021.
 • Gömbeyaz, Kadir. "Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/2 (Aralık 2017), 1415-1420. https://doi.org/10.18505/cuid.362700 DOI: https://doi.org/10.18505/cuid.362700
 • Güngör, Özcan (ed.). Bilimsel Araştırma Süreçleri. Ankara: Grafiker Yayınları, 2018.
 • Hoffer, Eric. Kesin İnançlılar. çev. E. Günur. İstanbul: Olvido, 2021.
 • Kara, Mustafa. Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarîkatlar. İstanbul: Sır Yayıncılık, 2004.
 • Kara, Mustafa. “Mustafa Kara ile Söyleşi”. Tasavvuf Dergisi 4/10 (2003), 455-522.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel, 24. Baskı, 2012.
 • Kavakçı, Y. Ziya. İslam Araştırmalarında Usûl. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1976.
 • Komisyon. Bilimsel Araştırma Süreçleri.ed. Ö. Güngör. Ankara: Grafiker Yayınları, 2018.
 • Koz, Sabri. Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri. ed. M. E. Kala. Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği, 2020.
 • Kütükoğlu, S. Mübahat. Tarih Araştırmalarında Usûl. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 1995.
 • Ocak, A. Yaşar. “Türkiye’de 1980 sonrası Osmanlı Dönemi Akademik Nitelikli Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış”. Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları. ed. A. Akyıldız vd. 217-225. İstanbul: İSAM Yayınları, 2007.
 • Ocak. Arı Kovanına Çomak Sokmak. haz. H. Şahin. İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.
 • Onat, Hasan. "Bilgi, Bilim ve Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. H. Albayrak. 2-26. Ankara: Ankuzem Yayımları, 2005.
 • Öztürk, Nazif. Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri. ed. M. E. Kala, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği, 2020.
 • Ramazan, Yasin. Araştırmanın Alfabesi. İstanbul: Babil Kitap, 2021.
 • Sırma, İ. Süreyya. Pervari’den Paris’e. Haz. A. Demirci. İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.
 • Taş, Aydın. Araştırma Kılavuzu. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Yayınları, 2019.
 • Türkdoğan, Orhan. Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi. İstanbul: MEB Yayınları, 1995.
 • Uludağ, Süleyman. "Süleyman Uludağ ile Röportaj: Tasavvuf, Tasavvuf ve Tarîkatlar ve Tasavvuf Sosyoloji İlişkisi Üzerine". Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi 1/2 (Temmuz 2017), 65-70. DOI: https://doi.org/10.30692/sisad.441598
 • Uludağ, Süleyman. “Başlangıçtan Günümüze Tasavvufta Usûl Meselesi”. İslami İlimlerde Metodoloji/Usûl Problemi Sempozyumu (20-21 Mart 2004). 1041-1075. İstanbul: İSAV, 2004.
 • Uludağ, Süleyman. “Süleyman Uludağ ile Söyleşi”. Tasavvuf Dergisi 7 (2001), 33-92.
 • Unat, F. Reşit. Hicrî Tarihleri Milâdiye Çevirme Kılavuzu. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1984.
 • Yılmaz, Ömer. Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar. Ankara: Akçağ Yayınları, 2019.

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.