e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Duyurular

Kıymetli Okurlarımız,

Tetkik dergisinin yeni sayısı 30 Eylül 2022'de yayımlandı. Bu sayıya katkı sunan yazar, hakem ve editörlerimize teşekkür ederiz. Sayı içinde yayımlanan makaleler aşağıda sunulmuştur.  

İyi okumalar dileriz.

Tetkik Dergisi Editörlüğü

 

Akademik Dergilere Yönelik SWOT Analizi

A Swot Analysis of Academic Journals

Dr. Abdullah Demir

 

Türk Dervişi Yunus Emre’nin Şeriat-Hakikat Makamı Namaz, Abdest, Oruç ve Hac Anlayışı

The Sharia-Truth, Prayer, Ablution, Fasting, and Pilgrimage Understanding of the Turkish Dervish Yunus Emre

Doç. Dr. Emrah Dindi

 

Osmanlı Arşiv Vesîkalarında Muzır Mûsiki Kavramı

The Concept of Muzır Music in Ottoman Archive Documents

Dr. İrfan Yiğit

 

Din Referanslı Hareketlerin Sosyo-Politik Bağlamda Karşılaştırılması: Evanjelizm ve Gülenizm (FETÖ) Örneği

Comparison of Religion-Referenced Movements in Socio-Political Context: The Example of Evangelism and Gulenism (FETO)

Dr. Muhammed Yamaç

 

Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak YTB: Türkiye Mezunu Üst Düzey Bürokratlar

YTB as an Element of Soft Power: Senior Bureaucrats Who Graduated from Türkiye

Seçim Korkmaz

 

Malay Dünyasında Reformist Bir Hareket Olarak Kaum Muda: Endonezya ve Malezya Örneği

Kaum Muda as a Reformist Movement in the Malay World: The Case of Indonesia and Malaysia

Dr. Eyyüp Tuncer

 

Muhammed b. Fadl el-Kemârî ve Buhara Hanefî Geleneğindeki Yeri

Muḥammad b. Faḍl al-Kamārī and Its Place in the Hanafi Tradition of Bukhara

Dr. Adnan Hoyladı

 

Larry Laudan’ın Araştırma Geleneklerinin Yöntembilimi Görüşü Ekseninde Kelâm İlminin Bilimsel Yapısı

Scientific Structure of Kalām Discipline on the Axis of Larry Laudan’s Methodology of Research Traditions Theory

Dr. Bilal Taşkın

 

David Hume Düşüncesinde Duygu-Düşünce İlişkisinin İnsan Doğasında Temellendirilmesi

The Justification of David Hume's Notion About the Relationship Between Thought and Emotion in Human Nature

Dr. Emrullah Kılıç

 

Îsâ-Mesîh ve Pavlus Ekseninde Hıristiyan Geleneğinde Kurtuluş

Salvation in the Christian Tradition Axis of Jesus Christ and Paul

Serkan Sayar

 

Hümanist Yahudiliğin Temel İlkeleri

Basic Principles of Humanistic Judaism

Hümeyra Çakar

 

Bir Araştırma Programı Olarak Felsefe Günümüze Ne Söyler?

What Does Philosophy as a Research Program Say to the Today?

Prof. Dr. Celal Türer

 

Tasavvuf Alanı Lisansüstü Araştırmalarına Yönelik Bilgiler ve Tecrübe Aktarımı

Transfer of Knowledge and Experience for Postgraduate Sufi Studies

Prof. Dr. Ömer Yılmaz

 

Tanrı’nın Ön Bilgisi Meselesinde Orta Bilgi Teorisinin Yeri ve İncelenmesi

The Place and Examination of Intermediate Knowledge Theory in the Issue of God’s Prior Knowledge

Dr. İbrahim Halil Dündar

 

İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim: ABD ve İngiltere Örneği

Graduate Study Abroad on Theology: The Case of the USA and UK

Doç. Dr. Emrah Kaya

 

Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlâk Metafiziği, editör İbrahim Aslan (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 462 sayfa, ISBN: 9786052105931

A Review of Islamic Ethic Metaphysics in Oriental Studies by İbrahim Aslan (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 462 sayfa, ISBN: 9786052105931

Dr. Abdul Basit Zafar